Source of Informations

|| ምስላታትን ትርጉሞምን

Share
  •  
  •  
  •  
  •  

gamel1

ምስላ ንሓሳባት ይኹን ፍልስፍና
ህይወት ዕሙቕ ብዝበለ መንገዲ ዝገልጽ
ረቂቕ ጥበብ’ዩ። ንልሙድ ኣዘራርባ
ድማ ግጥሙ ይኸውን። ሓጺርን
ክሳድ ዝወቅዕን ብምዃኑ ዝውቱርን
ዛዛሚን ይኸውን። ንዘረባ ይኹን
ሓሳባት ብዝግባእ ናይ ምርዳእ ዓቕሚ
ዘለዎም ለባማት ሰባት ከዓ የዘውትርዎ።
ኣድማሳዊ ገላጺ ብምዃኑ ድማ ልሳን
ኣብ ዘለዎ ዘበለ ፍጡር ይርከብ።
ብስም ኣትክልቲን እንስሳታትን ዝወጸ
ምስላታት‘ውን ኣይሰንን።
|| ‘ጽሂኻ ረኣየኒ በለት መሸላ’
ዝብል ምስላ እንተወሰድና
መራጎዲ ይኸውን። እንተኽኢለዮ
ሒደት ምስላታት ከልዕል’ሞ ትርጉሞም
ክፍትን። ትምልእዎ ከኣ።
1 ||‘ኣብዘይ ሓዳረን ሰሙን ይገብራ’
ነቶም ንሓደ ሰብ እንታይ ትገብረሉን
ክሳብ ክንደይ ትዛረበሉን ዘይፈልጡ ሰባት
ዝተመሰለ’ዩ። ናቶም ዋኒን ራዕ ኢሉ
እንከሎ ደረት ብዘይብሉ ኣገባብ ኣብ
ንጥፈት ካልእ ሰብ ድከቶም ይስሕኑ።
ኣብዘይ ምልከቶም ኢዶም ንዘእተዉ
ሰባትከኣ የካትት’ዩ። እቲሰብከይደለዮም
ወይ‘ውን ከምዘየድልዩ እናፈለጡ
ብቛሕመም ግዜኦም ምስ ዘጥፍኡ ድማ
እዚ ምስላ ልከዖም ይኸውን።
2 || ‘ወዮን ዘይጽቡቕ ስኒ እንጣጢዕ
ቍሒሙ ይስሕቀኒ’
ሓደ ሰብ ባህ ዘየብል ነገር ገይሩ
ይጸንሕ’ሞ ነቲ ዝገበሮ ኣበር ድማ መሊሱ
ይደግሞ። በቲ ዝገበሮ ንዘይኣኸሎን ከም
ውጽኢቱ ድማ ንዘይምስገንን ሰብ ከኣ
ይምሰል። ሓደ ዘይጽቡቕ ኣስናን ዘለዎ
ሰብ፡ ክንዲ ኣስናኑ ዘጽርን ዝሰትርን፡
ነቲ ኣብ ኣስናንካን ግርጻንካን ዝተርፍ
እንጣጢዕ ምስ ቆሓመ ዝህልዎ ምስ
ክሳብ ክንደይ ደስ ዘየብል ብምዃኑ ሸገዳ
ይኸውን።
3 ||‘ስጋኻ ዘይብል ጥቓ ሓራስ ኣይቕረብ’
ሃበኒ’ምበር እንካ ንዘይፈልጥ ይምሰል።
ካብ ዘለዎ ይኹን ካብ ዝረኸቦ ምስ መናብርቱ
ንዘይማቐል ድማ’ዩ ዝወቅስ። ሰብ ኮይኑ
ዝሓዞን ዝረኸቦን ዘይማቐል ምስ
ዝኸውን ድማ እዚ ምስላ ልክዑ
ይኾኖ። ኣይጸቦ ኣይንእሶ። ስጋይ-
ስጋኻ፡ ደመይ ደምካ ምብህሃል
ከም ዘድሊ ድማ እዚ ይምዕድ።
4 ||‘ዓጽምስያ ካብ ትግህጾ ትግየጾ’
ካብ ጠቕሙ ሃላኹ ንዝበዝሕ
ነገር ይገልጽ። ስጋን ዓጽሚን ክትፈሊ ኢልካ
ምስ ዓጽሚ ዝግበር ቅልስ ቀሊል ኣይኮነን። እዚ‘ውን
ኣስናን ምስ ዝህሉ። ክስተር ከይበልካ
ንዝግበር ነገር‘ውን ይገልጽ። ከምቲ ኣብ
ዓጽሚ ክትግየጽ ሰብ ዘበለ ዝርእየካ፡
ውግን ኢልካ ንዘይግበር ነገር በዚ ምስላ
ይሽምጠጥ። ረኣዩኒ ረኣዩኒ ድማ የስምዕ።
ዝረአ ውጺኢት ንዘይብሉ ዋራት ሰብ
ክደክም ከምዘይብሉ ድማ እዚ ምስላ
ይምዕድ።
5 ||‘ስለዖ ለዊሰን መጎጎ ይኣጉዳ’
ንኣዝዩ ንእሽቶ ነገር ከተዓባቢ ንዝደለየ
ሰብ ይምሰሎ። ስለዖ ማይ ወሲኽካ
ካብ ክልተ ጣይታ ንላዕሊ ዘይስንከት
መጠን’ዩ። ክልተ ጣይታ ክትስንክት
ኢልካ መጎጎ ምእጓድ ድማ ዕንጨይቲን
ካልእን ከም ምብኻን ይውሰድ። እዚ
ምስላ ብዙሕ ከይሓዘ ንዝጀሃር፡ ንኣካቲቱ
ዘይብሉ ክነሱ ሰላዕ-በጣዕ ንዝበለ ልክዑ
ይኸውን።
6 ||‘ለበመት ዳጉሻ ንዓኣ ክሕሻ’
ልቦና ቅድም ቀዳድም ነቲ ልቢ
ዘጥረየ ሰብ ከም ዝሓይሽ ዝምዕድ
ምስላ’ዩ። ሰብ ንነብሱ ምስ ዝኣሊ ካልእ
ሰብ ምእላይ ከምዘየሸግሮ ድማ ይመክር።
ዳጉሻ ወላ‘ውን ተዘሪኡ ማይ እንተስኣነ
ንንውሕ ዘለ እዋን ተቐቢሩ ይጸንሕ’ዩ።
ካልእ ዘርኢ ዝናብ ስኢኑ ምሳሕ ምድሪ
ክኸውን እንከሎ ዳጉሻ ግን ነኺሱ ክሳብ
ዝናብ ዝረክብ ክጸንሕ ይኽእል። ልቢ
ኣጥርዩ ሓቂ ክሳብ ዝፍለጥ ዝጸንሐ ሰብ
ከኣ በዚ ምስላ ይስነ።
ተወሳኪ ምስላታትን ትርጉሞምን ካባታትኩም ድማ

|| መሓሪ ዑቕባሚካኤል
ካብ ሓዳስ ኤርትራ 8 ሕዳር 2015

Comments

comments